Членовете на Комисията са:

Даниел Димов – председател
email: danieldimov@gmail.com
телефон: +359 899 915 696

Георги Йорданов
email: jordanov@gmail.com

Гергана Толева
email: toleva.gergana@gmail.com

Ивелин Калушков
email: i@skynomad.com

Ясен Савов
email: yassensavov@gmail.com